Skip to main content
Colmcille Logo White

1.7 Tobair Chaluim Chille

Tha Tobair Chaluim Chille – Colmcille’s Well – air a chuairteachadh le càrn mòr de chlachan. Bidh na taistealaich a bhios a’ dìreadh suas chun tobair a’ togail trì clachan nas fhaide shìos an cnoc. A h-uile turas a bhios iad a’ dol timcheall a’ chàirn bidh iad a’ tilgeil clach air. Bidh na taistealaich cuideachd ag òl às an tobair agus gu math tric a’ toirt uisge air falbh leotha.

Tha beachdan làidir aig mòran dhaoine mu chomas leigheis uisge coisrigte agus bidh luchd-tadhail gu tric a’ fàgail ofrail aig an tobair.

An dèidh tadhal air an tobair, bidh na taistealaich a’ dol sìos taobh tuath a’ ghlinne. Canar Mullach na Cainte – the Slope of Conversation ri seo. Seo an t-aon earrann den turas far am faod daoine bruidhinn.

Tha na ceanglaichean a bha ann a rèir beul-aithris eadar Calum Cille agus Gleann Chaluim Chille air am mìneachadh ann am ‘Beatha Chaluim Chille’ a sgrìobh Mànas Ò Dòmhnaill ann an 1532.

Tha an leabhar ag innse mar a bha beatha agus naomhachd Chaluim Chille air an ro-innse leis an laoch Fionn mac Cumhaill a bha ainmeil ann am beul-aithris:

Rinn Fionn mac Cumhaill ro-innse mu dheidhinn [Calum Cille] an uair a leig e air falbh a chù ainmeil Bran às dèidh fiadh aig abhainn an t-Seann Ghleann/ Senglenn [‘Old glen’] ann an tìr Cenél Conaill ris an canar san là an-diugh Gleann Chaluim Chille. Ach, cha deigheadh an cù às dèidh an fhèidh thar na h-aibhne dhan ghleann. Chuir seo iongnadh air a h-uile duine oir cha robh an cù a-riamh roimhe air beathach air an robh e an tòir a leigeil às. An uair sin, is Fionn air a lìonadh le gliocas, agus a’ bruidhinn tro spiorad fàisneachd ged nach b’ e duine creidmheach a bha ann dheth, thuirt e: ‘Bidh balach air a bhreith san tìr mu thuath agus bidh Calum Cille mar ainm air. Bidh e san deicheamh ginealach an dèidh Chormac an t-ogha aig Conn agus bidh e air a lìonadh le na gràsan agus fo dhìon an Dè a tha na Aon is na Thrì – a tha, a bha is a bhitheas. Bidh mòran mhanachainnean agus eaglaisean aige ann an Èirinn is an Alba, agus beannaichidh e an tìr bhon t-sruthan seo agus bidh e na chomraich dhan h-uile duine a thadhlas ann on seo a-mach is gu bràth. B’ ann mar urrram air a shon a rinn Bran tròcair air an fhiadh agus a dhiùlt e a dhol air a thòir thar na h-aibhne.’

 • 1.1 Straid Court Tomb

  Is e seo tobhta tuama a tha dol air ais gu mu 3,000 BC. Bha e air a thogail is air a chleachdadh le tuathanaich a bha a’ fuireach ann an Gleann Chaluim Chille. Tha e ro-Chrìosdail ach tha e air a bhith air a thoirt a-steach do Thuras Chaluim...

 • 1.2 Colbh Criose

  Tha a’ chrois seo mu 2 mheatair a dh’àird agus sgeadaichte le dealbhaidhean snaighte air an dà thaobh. Is e carragh-cuimhne Crìosdail a tha ann a chaidh a dhèanamh is dòcha mu 700-800AD. Tha an taobh a tha a’ coimhead dhan àird an ear air a sgeadachadh le panalan rectilinear,...

 • 1.3 Àite nan Glùn

  Àite nan Glùn - The Place of the Knees - is e càrn a tha seo. Air aon taobh dheth tha leac chòmhnard le cloich chruinn air a muin. An dèidh a dhol timcheall air a’ chàrn bhiodh na taistealaich a’ cur na cloiche bige seo mun cuairt an curip fhad ’s...

 • 1.4 Colbh Croise Bíofán

  Mullach na Croise - Height of the Cross – is e colbh cloiche a tha seo air a bheil cumadh croise air a snaigheadh gu fann. Tha i na seasamh ann an teis-meadhan càrn. Tha an càrn agus a’ chrois am broinn na tha air fhàgail de làrach chruinn. Bidh na taistealaich...

 • 1.5 Seipeal Chaluim Chille, Bíofán

  A rèir beul-aithris ionadail, b’ e seo làrach seipeal Chaluim Chille ann an Gleann Chaluim Chille far an robh an naomh ag ùrnaigh agus ag obair air làmh-sgrìobhainnean maisichte le dathan. Tha cuideachd trì leacan cloiche ann le snaigheadh Crìosdail. Thathar ag ràdh gun tàinig Calum Cille gu Gleann Chaluim...

 • 1.6 Cathair Chaluim Chille

  A rèir beul-aithris b’ ann an seo a bhiodh Caluim Cille a’ leigeil anail, is bhiodh e ag amharc air a’ ghleann a bha sìos fodha. Tha cuid a’ cumail a-mach gun tig rùn a thèid a dhèanamh ann an seo gu teachd. Tha beagan deasbaid ann gu h-ionadail mu...

 • 1.7 Tobair Chaluim Chille

  Tha Tobair Chaluim Chille - Colmcille’s Well – air a chuairteachadh le càrn mòr de chlachan. Bidh na taistealaich a bhios a’ dìreadh suas chun tobair a’ togail trì clachan nas fhaide shìos an cnoc. A h-uile turas a bhios iad a’ dol timcheall a’ chàirn bidh iad a’ tilgeil...

 • 1.8 Gàrradh Chaluim Chille

  Canar cuideachd Gàrradh Chaluim Chille ri Gàrradh an Turais/Garraí an Turais - the turas field. Ann an seo chithear trì clachan nan seasamh air an ceann, le crois shìmplidh air a snaigheadh air dhà dhiubh. Tha càrn mun cuairt air gach clach agus balla cloiche gam mòr chuairteachadh. Bidh na taistealaich a’...

 • 1.9 Clach na h-Aonaidh

  Tha Clach na h-Aonaidh -The Stone of the Gathering – an ìre mhath 2 mheatair a dh’àird agus mu choinneamh nan taistealaich an uair a thig iad tarsainn air ìochdar a’ ghlinne. Tha snaigheadh de chearcaill agus loidhnichean air dà thaobh na cloiche. An dèidh na cloiche a chuairteachadh trì turais,...

 • 1.10 An Fhothair

  Is e càrn a tha anns an stèisean turais seo le leac air a ceann na seasamh sa mheadhan. Tha an càrn ann am meadhan achadh. Tha an leac a’ coimhead dhan àirde an ear/an iar agus chithear seallaidhean bhuaithe sìos gu Eaglais na h-Èireann. Bidh na taistealaich a’ cuairteachadh...

 • 1.11 An Droim Rua

  Is e leac a tha na seasamh ann am meadhan càirn a tha ann an Stèisean 11 den Turas. Tha na stèiseanan san earrainn seo den turas faisg air a chèile air gach taobh den rathad. ’S dòcha gu bheil an rathad a tha ann san là an-diugh a’ leantainn...

 • 1.12 Baile nan Deamhan

  Tha a’ chlach seo sgeadaichte air a dà thaobh le pàtrain a tha co-naisgte. Is ann ann am Baile nan Deamhan/Baile na nDeamhan - village of the demons – a thug deamhain ionnsaigh air Calum Cille. Is e Beatha Chaluim Chille a sgrìobh Mànas Ò Dòmhnaill a tha a’ toirt dhuinn na...

 • 1.13 An Gaineamh

  Tha an leac seo na seasamh dìreach ri taobh an rathaid. Chaidh an tè a bha ann ò thùs a mhilleadh agus chaidh mac-samhail dhi a dhèanamh bho na pìosan a bha air am fàgail. Tha i air a snaigheadh air aon taobh agus na seasamh a’ coimhead sear/siar. Tha...

 • 1.14 An Caiseal

  Is e carragh àrd a tha seo snaighte le dà phàtran cearcallach. Coltach ri mòran dha na leacan croise seo ann an Gleann Chaluim Chille, dh’fhaodadh gu bheil i seo a’ dol air ais gu deireadh an 7mh gu an 9mh linn.

 • 1.15 An t-Sràid

  Tha an leac croise seo a-nis na dà phàirt agus tha am pàirt mullaich na shuidhe air an talamh ri taobh a’ phàirt as ìsle. Tha snaigheadh oirre de thrì pàtrain co-naisgte iomadh-fhillte, ceangailte le loidhne dhìrich. Is e seo an stèisean mu dheireadh air an turas ged a chleachd...


FnaG
BnaG
Nhún na nGall
Derry City
Oideas Gael
Museum Nan Eilean
Comunn Eachdraidh Nis
Argyll Bute
colmcille
colmcille 1500

Bòrd na Gàidhlig

Great Glen House
Leachkin Road
Inverness
Scotland, IV3 8NW

(+44) 01463 225454
colmcille@gaidhlig.scot

Colmcille

Foras na Gaeilge, 2-6 Queen Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 6ED

(+44) 028 9089 0970
colmcille@forasnagaeilge.ie

Colmcille

Foras na Gaeilge, An Chrannóg
Na Doirí Beaga
Gaoth Dobhair
Donegal, Ireland. F92 EYT3

(+353) 074 9560113
colmcille@forasnagaeilge.ie