Skip to main content
Colmcille Logo White
Eilean Ì
Eilean Ì

Eilean Ì

Tha Eilean Ì far costa iar-dheas Eilean Mhuile. B’ ann air an eilean bòidheach seo a chaidh manachainn Chaluim Chille a stèidheachadh ann an 563.

Bha Eilean Ì aig teis-mheadhan familia eaglaisean agus tuineachaidhean cràbhach a bha air feadh taobh siar na h-Alba, a chaidh a stèidheachadh le Calum Cille agus an fheadhainn a thàinig às a dhèidh.

Gus faighinn chun eilean san là an-diugh feumar a dhol air aiseag às an Òban, agus draibheadh thairis air ceann a deas Mhuile agus an uair sin air bàta gu Eilean Ì – ach ann an là Chaluim Chille, b’ ann air a’ mhuir a bhiodh daoine a’ siubhal.

Aon uair ’s gun tòisich thu a’ coimhead air an eilean bho thaobh na mara, tuigidh tu gu math luath cho faisg ’s a tha e air eileanan Innse Gall, taobh siar na h-Alba agus costa a tuath na h-Èireann.

Tha Adhamhnan, a thàinig às dèidh Chaluim Chille mar Ab air Eilean Ì agus a bha na ùghdar san 7mh linn air Beatha Chaluim Chille, tric ag ainmeachadh gun robh manaich a’ siubhal eadar na h-eileanan agus na b’ fhaide na sin, agus a’ fàilteachadh luchd-turais chun mhanachainn.

Tadhal air an eilean sìtheil seo agus faigh a-mach mun dìleab de bheatha agus obair Chaluim Chille.

Tha an t-eilean air a bhith ann an cùram Urras Nàiseanta na h-Alba bho 1979. Tha toglaichean na h-Abaid agus làraich eaglaiseil eile air a bhith air an stiùireadh le Alba Aosmhor bho 2000. ‘S e am buidheann Coimhearsnachd Eilean Ì, gluasad eadar-eaglaiseil, a tha nan luchd-gabhail taobh a-staigh àrainn na h-Abaid, far am bidh iad a’ dèanamh adhradh agus a’ gabhail ri aoighean tro mhìosan an t-samhraidh.

Eilean Ì

 • 7.1 . Na Croisean Mòra agus an Abaid

  Ràinig Calum Cille Eilean Ì ann am 563 an dèidh dha Doire ann an Èirinn fhàgail. A rèir beul-aithris, bha Calum Cille a’ coimhead airson àite san togadh e a mhanachainn far nach biodh e comasach dha a sheann dùthaich fhaicinn – agus sin bu choireach gun do thagh e Eilean Ì....

 • 7.2 Abaid, Clabhstair agus Eileach

  Bha am ‘Vallum’ no an t-Eileach a’ comharrachadh crìoch fearann manachainn Chaluim Chille air Eilean Ì. Chaidh a chruthachadh le dà bhruaich air gach taobh de chlais dhomhain. Tha an talamh a tha seo a tha nas àirde na am fearann mun cuairt 335 meatair a dh’fhaid agus 152 meatair...

 • 7.3 Teampall agus Rèilig Òdhrain

  Tha frith-rathad de chlachan a' ruith eadar Crois Naomh Màrtainn agus balla a' chlaidh. Is e seo an aon phìos a chithear de 'Sràid nam Marbh', slighe thaistealaich meadhan-aoiseil a bha air a chleachdadh airson giùlain tiodhlacaidh. Is e Seipeal Òdhrain an carragh-cuimhne eaglaiseil as sine air Eilean Ì, a'...

 • 7.4 An Eaglais Dhubh

  Chaidh an Eaglais Dhubh a thogail mun aon àm ris an Abaid Bheinidicteach – san 13mh linn – le Raghnall mac Shomhairle, Tighearna nan Eilean. B’ e a phiuthar Beathag a’ chiad bhana-phrìoir. Lean Beathag an Riaghailt Agaistineach. Bha aon den dà eaglais dhubh Agaistineach a bha ann an Alba...

 • 7.5 Port nam Mairtear

  Tha Bàgh nam Martairean dìreach deas air a’ bhaile agus an làimrig. Chan eilear cinnteach mu thùs an ainm seo. Nam b' e an t-ainm tùsail Port nam Mairtear, dh'fhaodadh gu bheil e a' toirt tarraing air casgairt nam manach ann an aon de na creachaidhean Lochlannach san 9mh linn....

 • 7.6 Cnoc nan Aingeal

  Tha meadhan an eilein na àite ionaltraidh torrach ris an canar am Machair. Lean an rathad thar na machrach gus an ruig thu geata. Dìreach mus ruig thu an geata air do làimh chli chì thu cnoc beag ris an canar Cnoc nan Aingeal. A rèir Adhamhnan, a sgrìobh eachdraidh...

 • 7.7 Bàgh Chaluim Chille

  Thàinig Calum Cille gu Eilean Ì bho Earra-Ghàidheal ann an 563 far an robh e air a bhith a’ sireadh cead manachainn a thogail air fearann a bhuineadh don chinneadh a bha a’ riaghladh an sin – an Dàl Riata. Bho chosta Earra-Ghàidheil, is iongantach mun do sheòl e a-nall costa deas...

 • 7.8 An Cobhan Cùilteach

  Chan eil air fhàgail san là an-diugh den Chobhan Chùilteach ach stèidh chlach nach eil snaighte airson bothan a bha ann an cumadh uighe agus a bhiodh air a thogail le fiodh no sgrathan. Tha an doras dhan àird an iar-dheas gus solas an là a ghlacadh. An uair a...


FnaG
BnaG
Nhún na nGall
Derry City
Oideas Gael
Museum Nan Eilean
Comunn Eachdraidh Nis
Argyll Bute
colmcille
colmcille 1500

Bòrd na Gàidhlig

Great Glen House
Leachkin Road
Inverness
Scotland, IV3 8NW

(+44) 01463 225454
colmcille@gaidhlig.scot

Colmcille

Foras na Gaeilge, 2-6 Queen Street
Belfast
Northern Ireland
BT1 6ED

(+44) 028 9089 0970
colmcille@forasnagaeilge.ie

Colmcille

Foras na Gaeilge, An Chrannóg
Na Doirí Beaga
Gaoth Dobhair
Donegal, Ireland. F92 EYT3

(+353) 074 9560113
colmcille@forasnagaeilge.ie